Tự Học Tiếng Lào - Bài 4: Nói về thời gian

Học tiếp tại: http://mmhomepage.com/burmese/Easy-Laos-Tieng-Lao.html
Comments